Scroll Top

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΩΗΣ

Ποιότητα Ζωής

Επώνυμα τοπικά Προϊόντα & Σήμα Γαστροτουρισμού για Βιωσιμότητα & Marketing Προορισμών

Sustainability & Marketing through Local Products & Gastrotourism

Το έργο “ΤΟΠΙΚΆ & ΕΠΩΝΥΜΑ“ παρουσιάστηκε πρόσφατα (Σάββατο 12/2/22), στο Gastronomy Forum της Εκθεσης HORECA, ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη Βιωσιμότητα στη Γαστρονομία και τον Τουρισμό.
Ο πλήρης τίτλος της παρουσίασης ήταν : “Επώνυμα Τοπικά Προϊόντα & Σήμα Γαστροτουρισμού ως εργαλεία Βιωσιμότητας & Marketing Ξενοδοχείων, Προορισμών και Γαστρονομίας: ‘ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ’, συνεργασία ΠΟΞ & ΛΑΕ

Το έργο υλοποιείται από το Δίκτυο “ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος (ΛΑΕ) και άλλους φορείς του Τουρισμού και της Γαστρονομίας.
Το μοντέλο εστιάζει στην τοποθέτηση ελληνικών επώνυμων τοπικών προϊόντων σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία/προορισμούς, την προβολή των ελληνικών Ξενοδοχείων στα Καταστήματα πώλησης τροφίμων του κόσμου και σε πιστοποιημένο Σήμα Γαστροτουρισμού για Επαγγελματίες, Ξενοδοχεία & Προορισμούς, που παρουσιάστηκε πρόσφατα σε εκδήλωση στο ΣΕΦ.

Βασιζόμενοι και σε προηγούμενα αφιερώματά μας για τη Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής και το Σύστημα Παραγωγής Φαγητού, έχει γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος από το κυρίαρχο μοντέλο Διατροφής μας, ο οποίος δημιουργεί μεγαλύτερες προκλήσεις στους “μαζικούς” τουριστικούς προορισμούς και ειδικά εκείνους με υψηλή εποχικότητα. Ετσι ο Βιώσιμος Τουρισμός, που είναι πλέον ζητούμενο στα πλαίσια και των 17 Στόχων του ΟΗΕ, περνά από έντονη Περιφερειακή Ανάπτυξη (με αντιστροφή της Αστικοποίησης) για στήριξη της παραδοσιακής γεωργίας, ανάδειξη ενός άλλου Διατροφικού μοντέλου ακόμη και για τους Τουρίστες και, κυρίως, από οργανωμένη Κυκλική Οικονομία (δες “How the circular economy can help transform food to fight climate crisis and build biodiversity”).

Σημαντικό μέρος του Βιώσιμου Τουρισμού και ειδικά του Regenerative Tourism, που αποσκοπεί στην αντιστροφή της “ροής” του προβλήματος, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες με τρόπο σταθερό και βιώσιμο, είναι εδώ και πολύ καιρό η πρόκληση να μειωθεί η διαρροή του τουριστικού εισοδήματος από τους Προορισμούς (“What Is Tourism Leakage And How Can We Prevent It?”). Σε αυτή την κατεύθυνση η κυκλική οικονομία είναι σημαντικό μέρος της προσπάθειας, με ενίσχυση των τοπικών συντελεστών, κυρίως των αγροτών και παραγωγών τροφίμων.

Επιπλέον η κυκλική οικονομία, με βάση τις αρχές για Σχεδιασμό για Αειφορα Συστήματα Διατροφής, είναι απαραίτητο εργαλείο από το πρώτο επίπεδο για την μείωση της φθοράς του περιβάλλοντος από τον Άνθρωπο και της αναστροφής της πορείας καταστροφής του. Στη περίπτωση της Κλιματικής Αλλαγής, έχει υπολογισθεί ότι με οργάνωση δράσεων Κυκλικής Οικονομίας, μπορεί να αποφέρει μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου κατά 70% από απλώς 50% λόγω μεμονωμένων μέτρων περιορισμού, ενώ στην Απώλεια Βιοποικιλότητας, η μείωση μπορεί να είναι ως και 50%, από το «κανονικά» αναμενόμενο 20%! (Making nature-positive food the norm).

Αυτή η προσέγγιση σημαίνει οργανωμένα δίκτυα συνεργασίας Ξενοδοχείων και Παραγωγών, ήπιες μορφές τουρισμού, εμπλοκή της τοπικής οικονομίας και ανάδειξη των μικρών παραγωγών ώστε να επιβιώσουν και να μείνουν στον τόπο τους , αλλά και να συν-διαμορφώσουν το τοπικό “προϊόν” συνολικά.

Η “επώνυμη” παρουσία τόσο των Παραγωγών στα Ξενοδοχεία όσο και Πιστοποιημένων Τουριστικών υπηρεσιών που εξασφαλίζουν την ενίσχυση των μικρών τοπικών συντελεστών, είναι ο τρόπος που το Δίκτυο ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ και οι συνεργάτες μας συνεισφέρουμε στην Βιώσιμη Ανάπτυξη των ελληνικών τουριστικών Προορισμών και Ξενοδοχείων με τρόπο “υγιή” αλλά και ανταγωνιστικό, με βάση τις ανάγκες των επισκεπτών στη “νέα εποχή”.

** Επιλεγμένες διαφάνειες από την Παρουσίαση, με έμφαση στη Βιωσιμότητα, μπορείτε να δειτε εδώ

ENGLISH SUMMARY: “Branded local products & Gastrotourism for Sustainable Gastronomy & Tourism”

The project “Local & Branded” was presented recently (Saturday 12/2/22), at the Gastronomy Forum of the HORECA Exhibition, as a comprehensive strategy for Sustainability in Gastronomy and Tourism.
The full title of the presentation was: “Branded Local Products & Gastro-Tourism brand as tools for Sustainability & Marketing of Hotels, Destinations and Gastronomy:‘ Local & Branded’, a collaboration between HHF & Chefs Club“. The project is implemented by AUTHENTIC GREECE, in collaboration with the Hellenic Hoteliers Federation (HHF), the Chefs Club of Greece (LAE) and other agencies of Tourism and Gastronomy.

Based on our previous articles on the World Food Day and the Food Production Systems, it has been realized that there is a great danger from our dominant Diet model and Food System, which creates greater challenges in the “mass” tourist destinations and especially those with high seasonality. Thus, Sustainable Tourism, which is now in demand within the framework of the 17 UN SDGs, goes through Regional Development (reversing Urbanization) to support traditional agriculture, the emergence of another Nutritional model even for Tourists and, above all, organized Circular Economy (see “How the circular economy can help transform food to fight climate crisis and build biodiversity”).

An important part of Sustainable Tourism and especially of Regenerative Tourism, which aims to reverse the “flow” of the problem, strengthening local economies in a stable and sustainable way, has long been the challenge to reduce the outflow of tourist income from the Destinations (“What Is Tourism Leakage And How Can We Prevent It?”). In this direction, the circular economy is an important part of the effort, with the strengthening of local agents, mainly farmers and food producers. In addition, the circular economy, based on the principles of Design for Sustainable Food Systems, is a necessary tool from the first level to reduce the deterioration of the environment by Humans and reverse the course of its destruction.

In the case of Climate Change, it has been estimated that by organizing Circular Economy actions, it can result in a reduction of Greenhouse Gas Emissions by 70% from just 50% due to individual mitigation measures, while in Biodiversity Loss, the reduction can be up to 50% , from the “normally” expected 20%! (“Making nature-positive food the norm”). This approach means organized cooperation networks of Hotels and Producers, mild forms of tourism, involvement of the local economy and the emergence of small producers in order to survive and stay in their place, but also to co-shape the local “product” as a whole. The “branded” presence of both producers in Hotels and Certified tourist services that ensure the reinforcement of small local pace, is the way that the AUTHENTIC GREECE Network and our partners contribute to the Sustainable Development of Greek tourist Destinations in a “healthy” way but also competitive, based on the needs of visitors in the “new era”.

** Selected slides of the presentation can be found here (most of content is in Greek)