ΤΑ ΝΕΑΜΑΣ

“Αυθεντικά” Νέα, Δράσεις μας & Αναφορές Μέσων

Παρουσίαση για ελληνικό “ΣΗΜΑ ΓΑΣΤΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ”

Presenting the first Greek “Gastrotourism Certificatin Mark”

[GR] “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ” με Σήμα Γαστροτουρισμού – Αθήνα, 31.01.2022

Ολοκληρώθηκε και παρουσιάζεται σε επιλεγμένες Εκθέσεις, Συνέδρια & Φορείς, το πρώτο ελληνικό Σήμα Πιστοποιημένου Γαστροτουρισμού, στα πλαίσια του έργου  “ΤΟΠΙΚΆ & ΕΠΩΝΥΜΑ“, που υλοποιεί το Δίκτυο “ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος (ΛΑΕ) , το πρότυπο We Do Local (WDL) και άλλους φορείς του Τουρισμού και της Γαστρονομίας. Το νέο Σήμα, που αναπτύχθηκε με τη συνεργασία εξειδικευμένων συνεργατών από όλη την Ελλάδα, κωδικοποιεί τις απαιτήσεις για Πιστοποίηση Επαγγελματιών, Ξενοδοχείων, Παραγωγών & Προορισμών και τυποποιεί όλες τις υπηρεσίες του Γαστροτουρισμού, εντός και εκτός ξενοδοχείων, από την Πώληση έως την ολοκλήρωση μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας.

Θυμίζουμε ότι το συνολικό έργο εκτός από το Σήμα Γαστροτουρισμού, εστιάζει και στην τοποθέτηση ελληνικών τοπικών προϊόντων σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία/προορισμούς με τρόπο “επώνυμο” (σήμανση παραγωγού), αλλά και την προβολή των ελληνικών Ξενοδοχείων/Προορισμών  στα Καταστήματα πώλησης τροφίμων του κόσμου. Ήδη από τον Αύγουστο του 2021, οι 3 πρώτες Ενώσεις Ξενοδόχων αποφάσισαν επίσημα τη συμμετοχή τους και, με τη βοήθεια  εξειδικευμένων τοπικών συνεργατών, δημιουργούμε τις πρώτες γαστροτουριστικές διαδρομές, αναδεικνύοντας επίσης προϊόντα και παραγωγούς από όλη την Ελλάδα.

** Το πλήρες έργο “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ” ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη Βιωσιμότητα στη Γαστρονομία και τον Τουρισμό, θα παρουσιαστεί στο Gastronomy Forum της Εκθεσης HORECA, το Σάββατο, 12/2/2022, στις 15.00. Αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων μπορείτε να δείτε στην Ιστοσελίδα της Εκθεσης και σε σχετικό άρθρο μας (“ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ” για Αειφορία).

[ENG] “LOCAL & BRANDED” with Gastrotourism Certification Mark – Athens, 31.01.2022

The first Greek Certified Gastro-Tourism Label was completed and presented recently, within the project “Local & Branded“, which is implemented by the “AUTHENTIC GREECE” Network in collaboration with Hellenic Hoteliers Federation (POX/HHF), the Chefs Club of Greece (LAE), the We Do Local (WDL) certification and other organiztins of Tourism and Gastronomy. The new Label, developed with the cooperation of specialized partners from all over Greece, covers the requirements for Certification of Professionals, Hotels, Producers & Destinations and standardizes all the services of Gastrotourism, inside and outside hotels, from the Sale to the completion of a relevant gastro-experience.

The overall project, apart from the Gastrotourism Label, focuses on the placement of Greek local products in partner hotels / destinations in a “branded” way (producer marking), but also the promotion of Greek Hotels/Destinations in world Food Stores. As early as August 2021, the first 4 hoteliers Associations officially decided to participate and, with the help of specialized local partners, we created the first gastronomic routes, also highlighting products and producers from all over Greece.

** The complete project “LOCAL & BRANDED” as a comprehensive strategy for Sustainability in Gastronomy and Tourism, will be presented at the Gastronomy Forum of the HORECA Exhibition, on Saturday, 12/2/2022, at 15.00.
Detailed program of presentations can be seen on the Exhibition’s  Website .