Scroll Top

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΩΗΣ

Ποιότητα Ζωής

Οι τιμές των Τροφίμων είναι σε νέα ύψη σε σχέση με την πρόσφατη ιστορία – να γιατί !

Global Food prices are higher today than for most of modern history

Ισως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του άρθρου αυτού δεν είναι ότι αναδημοσιεύτηκε από το Wolrd Economic Forum, αλλά το ότι γράφτηκε τον Οκτώβριο του 2021 (!), δηλαδή ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ την τρέχουσα κρίση (Ουκρανικό / Ενεργειακό)!!

Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 33% τον Σεπτέμβριο του 2021 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020 – αυτό σύμφωνα με τον μηνιαίο Δείκτη Τιμών Τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο οποίος διαπίστωσε επίσης ότι οι παγκόσμιες τιμές έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 3% από τον Ιούλιο, φθάνοντας σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από το 2011…. (ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει το συνδυασμένο αποτέλεσμα των αλλαγών σε μια σειρά προϊόντων Διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών ελαίων, των δημητριακών, του κρέατος και της ζάχαρης και να τα συγκρίνει από μήνα σε μήνα).
Με βάση τις πραγματικές τιμές, είναι επί του παρόντος πιο δύσκολο να αγοράσεις τρόφιμα διεθνώς από ό,τι σχεδόν κάθε άλλο χρόνο από τότε που ξεκίνησε η τήρηση αρχείων του ΟΗΕ το 1961. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι το 1974 και το 1975 – αυτές οι “κορυφές” των τιμών των τροφίμων σημειώθηκαν μετά την άνοδο της τιμής του πετρελαίου το 1973, που οδήγησε σε απότομο πληθωρισμό σε πολλά μέρη της παγκόσμιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και της διανομής τροφίμων.

Τι είναι αυτό που ωθεί τώρα τις τιμές των τροφίμων σε ιστορικά επίπεδα;

Τιμές καυσίμων, κακοκαιρία και COVID-19
Οι παράγοντες που οδηγούν τις μέσες διεθνείς τιμές των τροφίμων είναι πάντα περίπλοκοι. Οι τιμές των διαφορετικών εμπορευμάτων αυξάνονται και πέφτουν με βάση παγκόσμιους παράγοντες, καθώς και αυτούς που είναι συγκεκριμένοι για κάθε εμπόρευμα και περιοχή.
Για παράδειγμα, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020, επηρέασε τις τιμές όλων των βασικών προϊόντων διατροφής στον δείκτη FAO, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και μεταφοράς τροφίμων. Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού που προκύπτουν από την πανδημία του COVID μείωσαν τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων για καλλιέργεια, συγκομιδή, επεξεργασία και διανομή τροφίμων – μια άλλη αιτία αύξησης των τιμών των εμπορευμάτων διεθνώς. Η πραγματική μέση τιμή των τροφίμων στην πραγματικότητα αυξάνεται από το έτος 2000, αντιστρέφοντας την προηγούμενη τάση σταθερής πτώσης από τις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Κανένα μεμονωμένο εμπόρευμα δεν ευθύνεται συνεχώς για τη μέση αύξηση της πραγματικής τιμής από το 2000. Όμως ο δείκτης τιμών των καλλιεργειών βρώσιμων ελαίων έχει αυξηθεί σημαντικά από τον Μάρτιο του 2020, κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής των φυτικών ελαίων κατά 16,9% (!!) μεταξύ 2019 και 2020 – σύμφωνα με τις εκθέσεις των καλλιεργειών του FAO, αυτό οφειλόταν στην αυξανόμενη ζήτηση για βιοντίζελ (bio-diesel) και στις μη “υποστηρικτικές” καιρικές συνθήκες.
Τα δημητριακά έχουν προσθέσει λιγότερο στις συνολικές αυξήσεις των τιμών, αλλά η προσβασιμότητά τους παγκοσμίως είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επισιτιστική ασφάλεια. Το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι, ο σόργος και το ρύζι αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% (!) της παγκόσμιας διατροφής και έως και το 80% στις φτωχότερες χώρες!!Τα παγκόσμια ρυθμιστικά αποθέματα αυτών των καλλιεργειών συρρικνώνονται από το 2017, καθώς η ζήτηση έχει ξεπεράσει την προσφορά. Η εξάντληση των καταστημάτων βοήθησε στη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών, αλλά οι τιμές αυξήθηκαν απότομα από το 2019.

Κάτι που αξίζει προσοχής είναι το πόσες πολλές φορές από το έτος 2000 έχει αναφερθεί ότι “απρόβλεπτος” και “μη ευνοϊκός” καιρός προκάλεσε «μειωμένες προσδοκίες συγκομιδής», «πληγμένες από τις καιρικές συνθήκες συγκομιδές» και «μείωση της παραγωγής». Η τεχνολογική μας ικανότητα και η κοινωνικοοικονομική μας οργάνωση δεν μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία απρόβλεπτες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Τώρα θα ήταν μια καλή στιγμή να φανταστούμε την προσφορά τροφίμων σε έναν κόσμο που είναι θερμότερος κατά περισσότερο από 2°C – ένα αποτέλεσμα που τώρα θεωρείται όλο και πιο πιθανό, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή.

Χωρίς ριζικές αλλαγές, η κλιματική κατάρρευση θα συνεχίσει να μειώνει τη διεθνή πρόσβαση σε εισαγόμενα τρόφιμα, πολύ πέρα ​​από κάθε ιστορικό προηγούμενο. Οι υψηλότερες τιμές θα μειώσουν την επισιτιστική ασφάλεια και αν υπάρχει ένας σταθερός νόμος της κοινωνικής επιστήμης, αυτός είναι ότι οι πεινασμένοι άνθρωποι λαμβάνουν ριζικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην – ειδικά εκεί όπου οι ηγέτες θεωρείται ότι έχουν αποτύχει.

Δείτε το πλήρες άρθρο στα Αγγλικά, που δημοσιεύτηκε την 1η Οκτωβρίου 2021, από το World Economic Forum σε συνεργασία με το “The Conversation” και το Warwick University.
** εννοείται ότι ο Δείκτης Φεβρουαρίου 2022 είναι σε επίπεδα ιστορικού ρεκόρ όλων των εποχών (φωτο 3)

ENGLISH: “Why food prices are higher today than for most of modern history”

** An imprssive note is that this article was published in the World Economic Forum website in October 2021, ie BEFORE the current “Ucranian / Oil / Energy” crisis!!

Global food prices shot up nearly 33% (!) in September 2021 compared with the same period the year before. That’s according to the UN Food and Agriculture Organisation (FAO)‘s monthly Food Price Index, which also found that global prices have risen by more than 3% since July 2021, reaching levels not seen since 2011.
The Food Price Index is designed to capture the combined outcome of changes in a range of food commodities, including vegetable oils, cereals, meat and sugar, and compare them month to month. Based on real prices, it is currently harder to buy food on the international market than in almost every other year since UN record keeping began in 1961. The only exceptions are 1974 and 1975 – those food price peaks occurred following the oil price spike of 1973, which drove rapid inflation in many parts of the global economy, including the production and distribution of food.

So what’s now pushing food prices to historic levels?
Fuel prices, bad weather and COVID-19
The drivers of average international food prices are always complicated. The prices of different commodities rise and fall based on universal factors, as well as those specific to each commodity and region. For example, the oil price rise which started in April 2020 has affected the prices of all food commodities on the FAO index, by increasing the costs of producing and transporting food. Labour shortages resulting from the COVID pandemic have reduced the availability of workers to grow, harvest, process and distribute food – another universal cause of commodity price rises.
The real average price of food has actually been increasing since the year 2000, reversing the previous trend of a steady decline from the start of the 1960s.

No single commodity has been continually responsible for the average real price increase from 2000. But the price index of edible oil crops has grown significantly since March 2020, driven mainly by the price of vegetable oils shooting up by 16.9% between 2019 and 2020!! According to FAO crop reports, this was due to the growing demand for biodiesel and unsupportive weather patterns.
Cereals have added less to overall price increases, but their accessibility worldwide is particularly important for food security. Wheat, barley, maize, sorghum and rice account for at least 50% of global nutrition, and as much as 80% in the poorest countries. Global buffer stocks of these crops have been shrinking since 2017, as demand has outstripped supply. Running down stores has helped stabilise global markets, but prices have increased sharply from 2019.

Something that deserves attention is the number of times since the year 2000 “unpredictable” and “unfavourable weather” has been reported by the FAO to have caused “reduced harvest expectations”, “weather-stricken harvests” and “production decrease”. Our technological capacity and socioeconomic organisation cannot successfully manage unpredictable and unfavourable weather. Now would be a good time to imagine food supply in a world warmer by more than 2°C – an outcome now considered increasingly likely according to the most recent Intergovernmental Panel on Climate Change report.
Without radical changes, climate breakdown will continue to reduce international access to imported food, well beyond any historical precedent. Higher prices will reduce food security, and if there is one solid law of social science, it’s that hungry people take radical steps to secure their livelihoods – especially where leaders are perceived to have failed.

You can read the full article in the Forum’s website since 01 October 2021 !
** obviously, the Food Index in February 2022 has reached historic-record levels (photo 3)