Scroll Top

ΤΑ ΝΕΑΜΑΣ

“Αυθεντικά” Νέα, Δράσεις μας & Αναφορές Μέσων

Γαστρονομία, Βιωσιμότητα & Εμπειρίες στην νέα εποχή του Τουρισμού – Ρόδος, 01.04.2022

Gastronomy, Sustainability & Experiences in Tourism new era – Rhodes event, 01.04.2022

[GR] Συμμετοχή σε εκδήλωση του ΠΡΟΤΟΥΡ στη Ρόδο, Παρασκευή, 01.04.2022, 17.30
“Αυθεντικότητα, Βιωσιμότητα, Γαστρονομία: διαμόρφωση Επώνυμων Τουριστικών εμπειριών μέσα από τοπικές συνεργασίες”

Με μεγάλη χαρά και τιμή συμμετέχουμε σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση στη Ρόδο, την ερχόμενη Παρασκευή, 01/04, με θέμα:
“Οικοδομώντας το μέλλον των Προορισμών στη νέα εποχή: Αυθεντικότητα, Εμπειρίες, Γαστρονομία και τοπικές Συνεργασίες”.
Την εσπερίδα διοργανώνει ο ΠΡΟΤΟΥΡ (Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού) σε συνεργασία και με άλλους φορείς του νησιού, στο Νεστορίδειο Μέλαθρο, την Παρασκευή 1η Απριλίου 17.30-21.00.

Η εσπερίδα θα καλύψει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Τουριστικοί Προορισμοί στη “νέα εποχή” και το πώς οι τάσεις για Αυθεντικότητα, Εμπειρίες και Γαστροτουρισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμησή τους μέσα από τοπικές συνέργειες που μεγιστοποιούν αλλά και διαχέουν το τουριστικό εισόδημα.
Στους ομιλητές περιλαμβάνονται οι Dr. Μιχάλης Τοανόγλου (Καθηγητής Τουριστικών-Ξενοδοχειακών Σπουδών, Jeonju University, South Korea – ιδρυτικό μέλος ΕΠΟΤ), Γιώργος Τζιάλλας (Regional Director, WTTC), Αναστάσιος Κιναλής (Area Manager, Market Management – Lodging, Expedia Group) και ο Δημήτρης Η. Βασιλείου (ιδρυτής Authentic Greece και Project Manager “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ”),

Παρεμβάσεις θα κάνουν παράγοντες του Τουρισμού & της Παραγωγής της Δωδεκανήσου, ενώ θα ακολουθήσει Στρογγυλό Τραπέζι και παρεμβάσεις του κοινού με ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες,. Επίσης θα παρουσιαστεί στην πράξη και εργαστήριο συνεργασίας τοπικών παραγωγών με ξενοδοχεία.

Η εκδήλωση, την οποία θα συντονίσει η Αρχισυντάκτης της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ Ρόδου, δημοσιογράφος κα Μαίρη Φώτη, αποτελεί μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών του ΠΡΟΤΟΥΡ για την ενημέρωση των τουριστικών φορέων της Ρόδου. Συνδιοργανωτές είναι το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου και το έργο “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜA” (ΠΟΞ, Authentic Greece, WeDoLocal), ενώ τελεί και υπό την Αιγίδα μιας σειράς Οργανισμών:
Δήμος Ρόδου (Διεύθυνση Τουρισμού), Ενωση Ξενοδόχων Ρόδου (ΕΞΡ), Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου, Ενωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεκανήσου, ΕΠΟΤ (Επιστημονικός Οργανισμός Τουρισμού – Tourism Think Tank) και της “Authentic Greece” (Δίκτυο Προϊόντων & Γαστροτουρισμού).

Η εκδήλωση θα γίνει στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου – Αίθουσα Νέας Πτέρυγας του Νεστορίδειου Μελάθρου (οδός Ιωάννη και Πάολα Νεστορίδη – πρώην οδός Κω).

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους φίλους μας στη Ρόδο, οι οποίοι μπορούν να δουν αναλυτικές πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο Τύπου, όσο και στο πλήρες Πρόγραμμα. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί.

** θα ανακοινωθεί link για την παρακολούθηση ηλεκτρονικά

[ENG] “Participation in PROTOUR event in Rhodes, Friday, 01.04.2022, 17.30-21.00
“Authenticity, Sustainability, Gastronomy: branded tourism experiences through local cooperation”

It is with great pleasure and honor that we participate in a very important event in Rhodes, next Friday, 01/04 – its theme is :
Building the future of Destinations in the new era: Authenticity, Experiences, Gastronomy and local Collaborations“.
The event is organized by PROTOUR (Organization for the Promotion of Rhodes Tourism) in collaboration with other organizations of Rhodes, at Nestorideio Melathro, on Friday, April 1, 17.30-21.00.

The event will cover the challenges faced by Tourist Destinations in the “new era” and how the trends for Authenticity, Experiences and Gastrotourism can be used for their reconstruction through local synergies that maximize and diffuse tourism income.
Speakers include Dr. Michalis Toanoglou (Professor of Tourism-Hotel Studies, Jeonju University, South Korea – founding member of EPOT), George Tziallas (Regional Director, WTTC), Anastasios Kinalis (Area Manager, Market Management – Lodging, Expedia Group) and Dimitris E. Vassiliou (founder of Authentic Greece and Project Manager “LOCAL & BRANDED”).
Sort speeches will be made by representatives of Tourism & Production of the Dodecanese, while there will be a Round Table, while the audience will put questions to the panel. A workshop modelling the cooperation of local producers with hotels will also be presented.

The event, which will be coordinated by the Editor-in-Chief of DIMOKRATIKI Rhodes, journalist Ms. Mary Foti, is part of a series of PROTOUR initiatives to inform the tourist institutions of Rhodes. Co-organizers are the Museum of Modern Greek Art of Rhodes and the project LOCAL & BRANDED” (HHF, Authentic Greece, WeDoLocal), while it is also under the auspices of a number of Organizations:
Municipality of Rhodes (Tourism Directorate), Rhodes Hoteliers Association (EXR), Chefs Club of Dodecanese & Cyclades, Dodecanese Tourist Agents Association, Dodecanese Hotel Managers Association, EPOT (Scientific Tourism Organization – Tourism Think Tank) & Authentic Greece.

The event will take place at the Museum of Modern Greek Art of Rhodes – New Wing Hall of Nestorideio Melathro (Ioanni and Paola Nestoridis Street – former Kos).
The Invitation is addressed to all our friends in Rhodes, who can see detailed information in the full Press Release, as well as in the full Program. (both in Greek).

We will be happy to see you there and exchange ideas and suggestions.