Scroll Top

ΤΑ ΝΕΑΜΑΣ

“Αυθεντικά” Νέα, Δράσεις μας & Αναφορές Μέσων

“Local & Branded” για Βιωσιμότητα σε Γαστρονομία & Τουρισμό – HORECA 2022

“Local & Branded for Sustainability” – HORECA 2022

[GR] Το “LOCAL & BRANDED” συνεισφορά στη Βιωσιμότητα – HORECA 2022 (Αθήνα, Σάββατο 12.02.2022)

Όπως είχαμε ενημερώσει τους φίλους μας (βλ άρθρο “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ για Αειφορία”), το έργο “ΤΟΠΙΚΆ & ΕΠΩΝΥΜΑ“ παρουσιάστηκε πρόσφατα (Σάββατο 12/2/22), στο Gastronomy Forum της Εκθεσης HORECA, ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη Βιωσιμότητα στη Γαστρονομία και τον Τουρισμό.
Πλήρης τίτλος της παρουσίασης: “Επώνυμα Τοπικά Προϊόντα & Σήμα Γαστροτουρισμού ως εργαλεία Βιωσιμότητας & Marketing Ξενοδοχείων, Προορισμών και Γαστρονομίας: ‘ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ’, συνεργασία ΠΟΞ & ΛΑΕ

Θυμίζουμε ότι το μοντέλο εστιάζει στην τοποθέτηση ελληνικών τοπικών προϊόντων σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία με τρόπο “επώνυμο” (σήμανση παραγωγού), την προβολή των ελληνικών Ξενοδοχείων/Προορισμών στα Καταστήματα πώλησης τροφίμων και το Σήμα Γαστροτουρισμού για Επαγγελματίες, Ξενοδοχεία & Προορισμούς, που παρουσιάστηκε πρόσφατα σε εκδήλωση στο ΣΕΦ, και εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν των ξενοδοχείων με υπηρεσίες που βασίζονται στην Αυθεντικότητα, την Αειφορία και την Γαστρονομία.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο της παρουσίασης, και επιλεγμένες διαφάνειες, δείτε το άρθρο μας στη Βιβλιοθήκη: “Επώνυμα Τοπικά Προϊόντα & Βιώσιμος Γαστροτουρισμός: συνεισφορά στην Αειφορία.

Στην έκθεση HORECA, επίσης στα πλαίσια του Gastronomy Forum, παρουσιάστηκαν 3 ακόμη θέματα που συμμετείχαμε:
– την Κυριακή 13/2/2022, ο Μιχάλης Τοανόγλου, καθηγητής Τουρισμού στην Κορέα, ανέλυσε τη “σχέση Αγροδιατροφικής Αλυσίδας & Αειφορίας στους τουριστικούς Προορισμούς”, με έμφαση στην Απασχόληση μέσω της ενίσχυσης της Κυκλικής Οικονομίας. Το θέμα της Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω των συνεργασιών στην Διατροφή που συζητήσαμε, είχε κομβικό ρόλο. Εντυπωσιακό το παράδειγμα που για κάθε 10.000 τόνους αποβλήτων, μέσω ΧΥΤΑ δημιουργούνται 6 θέσεις εργασίας, 36 μέσω Ανακύκλωσης και σχεδόν 300 μέσω επανάχρησης και τοπικών συνεργασιών.
– επίσης την Κυριακή 13/2/2022 με τον Βασίλη Ζησιμόπουλο της Costa Nostrum μιλήσαμε για “Βιώσιμη Διαχείριση Παραλιών και το όφελος για την τοπική Γαστρονομία” (της θάλασσας), ενώ με τον Chef Μανώλη Χήρα, από τους Λειψούς, μαγειρέψαμε παραδοσιακή νησιώτικη συνταγή με Χταπόδι και πουρέ Γλυκοπατάτας.
– τη Δευτέρα 14/2/2022, με τους συνεργάτες μας από το εξειδικευμένο τουριστικό γραφείο Γαστροτουρισμού Philema Food Tous, της Ελένης Κοντοπίδη, αναλύσαμε τον “Βιώσιμο Γαστροτουρισμό στην πράξη, με το ολοκληρωμένο παράδειγμα της Νάξου”, τις διαδρομές και επισκέψεις σε τυροκομεία και οινοποιεία του νησιού και πολλά ακόμη σε σχέση με τις εμπειρίες Αυθεντικότητας & Πολιτισμού.

Ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες δημόσιες παρουσιάσεις μας σε Αθήνα και Ρόδο.

[ENG] “LOCAL & BRANDED” presentations in HORECA Gastronomy Sustainability Forum (Athens, 12.02.2022

As we had announced days earlier (see article “LOCAL & BRANDED for Sustainability“), the project “LOCAL & BRANDED” was recently presented (Saturday 12/2/22), at the Gastronomy Forum of the HORECA Exhibition, as a comprehensive strategy for Sustainability in Gastronomy and Tourism.

Full title of the presentation was: “Branded Local Products & Gastro-Tourism branded services as tools for Sustainability & Marketing of Hotels, Destinations and Gastronomy:‘ Local & Branded’, collaboration between HHF & Chefs Club“.

We remind you that the model focuses on the distribution of Greek local products in partner hotels in a “branded” way (producer marking), the promotion of Greek Hotels / Destinations in Food Stores and the Gastrotourism Label for Professionals, Hotels & Destinations [which was recently presented at an event at SEF] and enriches the tourist services of hotels based on Authenticity, Sustainability and Gastronomy.

For information on the content of the presentation, and selected slides, see our article in the Library section: “Branded Local Products & Sustainable Gastrotourism: a contribution to Sustainability“. In the HORECA exhibition, also within the Gastronomy Forum, 3 more topics were presented that we participated in:
On Sunday 13/2/2022, Michalis Toanoglou, Professor of Tourism in Korea, analyzed the “Relationship between the Agri-Food Chain & Sustainability in Tourism Destinations“, with emphasis on Employment through the strengthening of the Circular Economy. The issue of Regional Development through the collaborations in Nutrition that we discussed, played a key role. Impressive was the example that for every 10,000 tons of waste, 6 jobs are created through landfills, 36 through Recycling and almost 300 through reuse and local collaborations!!
also on Sunday 13/2/2022 with Vassilis Zisimopoulos of Costa Nostrum we talked about “Sustainable Beach Management and the benefit of local Gastronomy” (of the sea), while with Chef Manolis Hiras, from Lipsi, we cooked a traditional island recipe with Octopus and Sweet Potato Puree.
on Monday 14/2/2022, with our partners from the specialized tourist office of Gastrotourism Philema Food Tous, Eleni Kontopidi, we analyzed the “Sustainable Gastrotourism in practice, with the complete example of Naxos“, the routes and visits to dairies and wineries of the island and many more in relation to the experiences of Authenticity & Culture.

We are preparing for our next public presentations in Athens and Rhodes.