Scroll Top

PHRASE OF THE WEEK / Η ΦΡΑΣΗ

"Newsletter" of Motivation & Authenicity

Η Φράση της Εβδομάδας” (ή απλά “Η ΦΡΑΣΗ”) είναι Newsletter Παρακίνησης που σας στέλνουμε κάθε εβδομάδα και αποτελείται από ένα χρήσιμο Απόφθεγμα,  συνοδευόμενο από Νέα Διατροφής ή/και Τουρισμού.

“Phrase of the Week” (or simply “The PHRASE”) is a Motivational Newsletter that we send to your e-mail and consists of a useful Proverb or Quote – accompanied by News about Nutrition and Tourism.

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 05.06.2024

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
(ΕΝ) “A man of ordinary talent will always be ordinary, whether he travels or not; but …. ” / (GR) “Ενας άνθρωπος με συνηθισμένο ταλέντο θα παραμένει συνηθισμένος, είτε ταξιδεύει είτε όχι, αλλά …… ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 15.04.2024

Geoffrey F. Abert:
(ΕΝ) “The most important thing about goals …. ” / (GR) “Το πιο σημαντικό πράγμα περί στόχων …… ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 26.02.2024

Lillian Dickson (1901 – 1983):
(ΕΝ) “Life is like a coin. You can spend it any way …. ” / (GR) “Η ζωή είναι σαν ένα νόμισμα. Μπορείς να το ξοδέψεις όπως…… ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 29.01.2024

Scott Scovell Hamilton (1958-):
(ΕΝ) “The only real disability in life…. ” / (GR) “Η μόνη πραγματική αναπηρία στη ζωή είναι…… ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 02.01.2024

C.S. Lewis (1898–1963):
(ΕΝ) “The first days of the New Year, let’s remember this: you are …..“ / (GR) “Τις πρώτες μέρες του Νέου Ετους ας θυμόμαστε αυτό: ποτέ δεν είσαι …… ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 15.05.2023

Samuel Johnson (1709 – 1784):
(ΕΝ) “Nothing will ever be attempted if all possible …. ” / (GR) “Τίποτα δεν θα επιχειρηθεί ποτέ, εάν οι πιθανές …… ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 07.04.2023

“Αν σκέφτεσαι ότι κάποιος νοιάζεται για σένα και πιστεύει ότι η ζωή σου ….” / “If you think somebody cares about you and believes your life is …. ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 25.01.2023

“If we did all the things that we are capable of doing, we would….” / “Εάν κάναμε όλα τα πράγματα που είμαστε ικανοί να κάνουμε, θα …. ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 20.12.2022

Edith Lovejoy Pierce (1904-1983): ”We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words ….” /
“Θα ανοίξουμε το βιβλίο. Οι σελίδες του είναι κενές. Θα βάλουμε λέξεις …. ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 07.12.2022

Michelangelo (1475-1564): “The greatest danger for most of us, is not that our aim is too high and we miss it ….” / “Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους περισσότερους από εμάς δεν είναι ότι ο στόχος μας είναι πολύ ψηλά και …. ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 22.11.2022

Paul Fix ( 1901 – 1983): “The only reason some people get lost in thought is because….” / “Ο μόνος λόγος που κάποιοι χάνονται στις σκέψεις τους, είναι επειδή …. ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 15.11.2022

David Lloyd George (1863-1945): “Don’t be afraid to take a big step if one is indicated; you can’t ….” / “Μη φοβάσαι να κάνεις ένα μεγάλο βήμα αν αυτό απαιτείται – δεν μπορείς …. ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 08.11.2022

John Burroughs (1837-1921): “A man may fail many times but he isn’t a failure until….” / “Ένας άνθρωπος μπορεί να αποτύχει πολλές φορές αλλά δεν είναι αποτυχημένος έως ότου …. ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 01.11.2022

Nelson Mandela (1918 – 2013): “What counts in life is not the mere fact that we have lived; it is what….” / “Αυτό που μετράει στη ζωή, δεν είναι απλώς το γεγονός ότι έχουμε ζήσει – τι …. ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 04.10.2022

Samuel Beckett (1906 – 1989): “Ever tried. Ever failed. No matter ! Try again. Fail….” / “Προσπάθησες. Απέτυχες. Δεν πειράζει ! Προσπάθησε ξανά. Απέτυχε…. ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 27.09.2022

Confucius (551–479 BC): “When it is obvious that the goals cannot be reached ….” / “Όταν είναι φανερό ότι οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν …. ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 20.09.2022

Anna Eleanor Roosevelt: “Learn from the mistakes of others; you can’t live ….” / “Μάθε από τα λάθη των άλλων – δεν μπορείς να ζήσεις …. ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 27.07.2022

Nelson Mandela: “There is nothing like returning to a place that remains unchanged, ….” / “Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο με το να επιστρέφεις σε ένα μέρος που παραμένει αναλλοίωτο, για να …. ”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 20.07.2022

Elbert Green Hubbard: “Στις μέρες μας, ένας άνθρωπος που λέει ότι ένα πράγμα δεν μπορεί να γίνει, τείνει να διακόπτεται …” / “In these days, a man who says a thing cannot be done, is quite apt to be interrupted …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 06.07.2022

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955): “Δεν έχει σημασία αν το νερό είναι ζεστό ή κρύο, αν είσαι …” / “It doesn’t matter if the water is cold or warm, if you’re going …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 28.06.2022

Dr. Wayne Dyer: “Όταν χορεύεις, ο σκοπός σου δεν είναι να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο πάτωμα, …” / “When you dance, your purpose is not to get to a certain place on the floor, …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 18.05.2022

Franklin P. Jones : “Εμπειρία είναι αυτό το απίθανο πράγμα που σου επιτρέπει να αναγνωρίζεις …” / “Experience is that marvelous thing that enables you to recognize a …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 10.05.2022

Walter Inglis Anderson: “Οι ζωές μας βελτιώνονται μόνο όταν αναλαμβάνουμε ρίσκα – και το πρώτο και πιό δύσκολο ρίσκο …” / “Our lives improve only when we take chances – and the first and most difficult risk we can take …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 03.05.2022

Alphonse Karr: “Κάποιοι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια – εγώ είμαι ευγνώμων …”/ “Some people grumble because roses have thorns; I am thankful …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 29.03.2022 [Vincent van Gogh]

Vincent van Gogh: “Οι ψαράδες ξέρουν ότι η θάλασσα είναι επικίνδυνη και η καταιγίδα …….”/ “The fishermen know that the sea is dangerous and the storm …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 15.03.2022

“Αν επιθυμούμε τα πράγματα να παραμείνουν όπως είναι, …….”/ “If we want things to stay as they are, …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 09.03.2022

“Τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο από μια ιδέα, όταν …….”/ “Nothing is more dangerous than an idea, when …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 02.03.2022

“Η ιστορία μας διδάσκει ότι οι άνθρωποι και τα έθνη συμπεριφέρονται σοφά μόνο όταν …….”/ “History teaches us that men and nations behave wisely once they …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 23.02.2022

“Πολλές από τις αποτυχίες στη ζωή έχουν προέλθει από ανθρώπους που δεν συνειδητοποίησαν …….”/ “Many of life ‘s failures are people who did not realise how …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 16.02.2022

“Ίσως θα ήταν μια καλή ιδέα αν οι διάφορες χώρες του κόσμου ανταλλάσσουν περιστασιακά …….”/ “It might be a good idea if the various countries of the world would occasionally swap …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 08.02.2022

“Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων: αυτοί που δουλεύουν και αυτοί που παίρνουν …..”/ “There are two kinds of people: those who work and those who take the …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 15.12.2021

“Τα Χριστούγεννα είναι μια αναγκαιότητα: θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία μέρα…..”/ “Christmas is a necessity: there has to be at least one day of the year…”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 30.11.2021

“Πρέπει να πιστεύουμε στην τύχη. Πώς αλλιώς μπορούμε να εξηγήσουμε …..”/ “We must believe in luck; for how else can we explain ….”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 24.11.2021

“Συμβουλή είναι αυτό που ζητάμε όταν ξέρουμε ήδη την …..”/ “Advice is what we ask for, when we already know the ….”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 10.11.2021

“Η εμπειρία είναι σκληρός δάσκαλος γιατί πρώτα …..”/ “Εxperience is a hard teacher because ….”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 03.11.2021

“Αχ, φίλε μου, δεν είναι αυτό που σου παίρνουν οι άλλοι, …..”/ “Oh, my friend, it’s not what they take away from you that ….”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 26.10.2021

“Δεν μπορεί κάποιος να ανακαλύψει νέους τόπους, χωρίς να αποδεχθεί ότι …..”/ “One doesn’t discover new lands without consenting …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 19.10.2021

“Η μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι ότι ένας άνθρωπος …..”/ “The greatest discovery of my generation is that a human being …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 16.06.2021

“Εμπόδια είναι εκείνα τα τρομακτικά πράγματα που βλέπεις όταν πάρεις …..”/ “Obstacles are those frightful things you see when you take your …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 02.06.2021

“Είναι εκπληκτικό τι μπορείς να κατορθώσεις, εάν δεν σε ενδιαφέρει ποιος …..”/ “It is amazing what you can accomplish if you do not care who …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 26.05.2021

“Μια στροφή στο δρόμο δεν είναι το τέλος του δρόμου – εκτός κι αν αποτύχεις …..”/ “A bend in the road is not the end of the road – unless you fail …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 19.05.2021

“Η μόνη καλή τύχη που είχαν πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι, ήταν να γεννηθούν με …..”/ “The only good luck many great men ever had was being born …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 12.05.2021

“Τίποτα υπέροχο δεν έχει επιτευχθεί ποτέ, παρά μόνο από εκείνους που …..”/ “Nothing splendid has ever been achieved, except by those who …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 21.04.2021

“Δεν είναι αρκετό να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε – μερικές φορές …..”/ “It’s not enough that we do our best; sometimes we have to do …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 14.04.2021

“Κανείς άνθρωπος δεν έφτασε ποτέ σε αξιόλογη επιτυχία χωρίς να βρεθεί …..”/ “No man ever achieved worthwhile success who did not, at one time or other …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 07.04.2021

“Η Επιμονή είναι σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας – αν απλώς χτυπάς …..”/ “Perseverance is a great element of success; if you only knock …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 31.03.2021

“Πιστεύω φανατικά στην τύχη και ανακάλυψα ότι όσο …..”/ “I am a great believer in luck and I find the harder …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 24.03.2021

“Η επιτυχία είναι λίγο σαν να παλεύεις με ένα γορίλα. Δεν σταματάς όταν …..”/ “Success is a little like wrestling a gorilla. You don’t quit when ,…”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 17.03.2021

“Δεν ξέρω αν τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα αν αλλάξουν – αυτό που …..”/ “I cannot say whether things will get better if they change; what I can ,…”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 10.03.2021

“Τα προβλήματα που αξίζουν να τους επιτεθείς, αποδεικνύουν την αξία τους…..”/ “Problems worthy of attack, prove their worth by ,…”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 02.03.2021

“Μη φοβάσαι να σου κλέψουν τις ιδέες σου. Αν οι ιδέες σου είναι καλές, …..”/ “Don’t worry about people stealing your ideas. If your ideas are any good, ,…”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 23.02.2021

“Μερικά από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του κόσμου …. ” / “Some of the world’s greatest feasts were accomplished …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 16.02.2021

“Η μεγάλη ευχαρίστηση στη ζωή είναι ….. ” / “The great pleasure in life is…”