Scroll Top

ΤΑ ΝΕΑΜΑΣ

“Αυθεντικά” Νέα, Δράσεις μας & Αναφορές Μέσων

Supporting Rhodian Tourism to promote Authenticity, Gastronomy, Sustainability

Συνεργασία με ΠΡΟΤΟΥΡ για προώθηση Γαστρονομίας, Αυθεντικότητας & Βιωσιμότητας της Ρόδου

[ENG] Rhodes, Greece – June 2022.

Following an excellent cooperation and the very successful results of the Conference “Building the future of Destinations in the new era: Authenticity, Experiences, Gastronomy and local Collaborations“, PROTOUR and AUTHENTIC GREECE decided to establish a long-term cooperation for the promotion of Rhodian tourism. The Conference, held at Nestorideio Melathro on 1/4/2022, was co-organized by PROTOUR and the project “LOCAL & BRANDED” (in which AUTHENTIC GREECE participates with HHF – Hellenic Hoteliers Federation – and other institutions); scientists and representatives of international and local organizations also gave important presentations (WTTC, Expedia, Hoteliers Association, Directors Association, EPOT, etc.) and highlighted the opportunities for enriching Rhodian tourism towards the direction of Gastrotourism, promotion of branded local products in the hotels and more involvement of the local community.

With this in mind, the two organizations agreed to work together on a number of related actions:

  • PROTOUR undertook supporting the relevant communication actions of AUTHENTIC GREECE abroad, related to Rhodes, and facilitating the cooperation of hotels, tourist agencies and producers for their participation in actions of promotion of Branded products in the hotels of the island and in certified Gastrotourism activities, according to the know-how of AUTHENTIC GREECE.
  • AUTHENTIC GREECE, for its part, undertakes supporting the promotion of branded products in the hotels of Rhodes but also developmet of Certified actions of Sustainable Gastrotourism, according to the know-how developed within the project LOCAL & BRANDED in which it participates with HHF, the Chefs’ Club, WeDoLocal Label, PODIX and other organizations. It also undertook promoting these actions and Rhodesian tourism in general, through its communication channels and especially the Newsletter PHRASE OF THE WEEK which is distributed to tens of thousands of recipients in Europe and Greece.

Dionysis Tsiligiris, Director of PROTOUR, and Dimitris E. Vassiliou, founder of AUTHENTIC GREECE and Project Manager of the project “LOCAL & BRANDED” agreed that the possibilities of cooperation are great, especially for series of joint events in Greece and abroad, but also to support actions of other organiztions in the same direction, such as the “Rhodes Co-Lab by TUI” under the South Aegean Region and the participation of the Municipality of Rhodes, but also the “Aegean Cuisine“, with the participation of the Dodecanese Chamber of Commerce and the Chefs’ Club of Dodecanese

** please check the first featured article about the island of Rhodes  

[GR] Ρόδος, Ιούνιος 2022

Μετά την εξαιρετική συνεργασία τους και τα πολύ επιτυχή αποτελέσματα της Ημερίδας Οικοδομώντας το μέλλον των Προορισμών στη νέα εποχή: Αυθεντικότητα, Εμπειρίες, Γαστρονομία και τοπικές Συνεργασίες”, ο ΠΡΟΤΟΥΡ  και η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ αποφάσισαν να θεσμοθετήσουν τη συνεργασία τους για την ανάδειξη των ποικίλων μορφών του τουρισμού της Ρόδου.

Η Ημερίδα, που διεξήχθη στο Νεστορίδειο Μέλαθρο την 1/4/2022, συνδιοργανώθηκε από τον ΠΡΟΤΟΥΡ και το έργο “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ, στο οποίο συμμετέχει η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ με την ΠΟΞ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, την ΠΟΔΙΞ- Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων και άλλους φορείς. Σε αυτή συμμετείχαν επιστήμονες και εκπρόσωποι διεθνών και τοπικών φορέων (WTTC, Expedia, Ενωση Ξενοδόχων, Ενωση Διευθυντών Ξενοδοχείων, ΕΠΟΤ κλπ) και ανέδειξε τις ευκαιρίες εμπλουτισμού του Ροδιακού τουριστικού προϊόντος στην κατεύθυνση του Γαστροτουρισμού, της προώθησης Επώνυμων τοπικών κα ελληνικών Προϊόντων στα ξενοδοχεία του νησιού και δράσεων με περισσότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Με αυτή την αφετηρία, οι δύο φορείς συμφώνησαν να συνεργαστούν σε μια σειρά σχετικών δράσεων:

  1. Ο ΠΡΟΤΟΥΡ ανέλαβε να στηρίξει τις σχετικές επικοινωνιακές δράσεις της ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ στο εξωτερικό, με θέμα τη Ρόδο και να διευκολύνει τη συνεργασία ξενοδοχείων, τουριστικών γραφείων και παραγωγών προϊόντων για τη συμμετοχή τους σε δράσεις χρήσης και ανάδειξης επώνυμων προϊόντων στα ξενοδοχεία του νησιού αλλά και σε πιστοποιημένες δράσεις Γαστροτουρισμού, σύμφωνα με την τεχνογνωσία της ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.
  2. Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ από τη μεριά της, αναλαμβάνει να υποστηρίξει την ανάδειξη Επώνυμων Προϊόντων στα ξενοδοχεία της Ρόδου αλλά και την διαμόρφωση πιστοποιημένων δράσεων Βιώσιμου Γαστροτουρισμού, σύμφωνα με την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο έργο ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ στο οποίο συμμετέχει με την ΠΟΞ, την Λέσχη Αρχιμαγείρων, το WeDoLocal, την ΠΟΔΙΞ και άλλους φορείς. Επίσης ανάλαβε να προβάλει αυτές τις δράσεις αλλά και τον Ροδίτικο τουρισμό συνολικά, μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας της και ειδικά το Newsletter της ΦΡΑΣΗ της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ που διανέμεται σε δεκάδες χιλιάδες αποδέκτες σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Ο Διονύσης Τσιλιγκίρης, Διευθυντής του ΠΡΟΤΟΥΡ, και ο Δημήτρης Η. Βασιλείου, ιδρυτής της Αυθεντική Ελλάδα και Project Manager του έργου “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ” συμφώνησαν ότι οι δυνατότητες συνεργασίας είναι μεγάλες, ειδικά για σειρά κοινών εκδηλώσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό αλλά και την υποστήριξη δράσεων άλλων φορέων της περιοχής στην ίδια κατεύθυνση, όπως το “Rhodes Co-Lab by TUI” υπό την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου, αλλά και η “Κουζίνα του Αιγαίου” (Aegean Cuisine), που συμμετέχουν το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και η Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου.

** δείτε το πρώτο άρθρο αφιερωμένο στη Ρόδο

Conclusions & Presentations

You can see the “Library/Quality of Life & Sustainability” area of our website for the conference Conclusions and the basic Presentations (in pdf).

Συμπεράσματα & Παρουσιάσεις

Δείτε στην περιοχή “Βιβλιοθήκη/Ποιότητα Ζωής & Αειφορία” για τα Συμπεράσματα του Συνεδρίου και τις βασικές παρουσιάσεις (σε μορφή pdf).